تلویزیون حزب همبستگی مردم سعادتمند افغانستان

هدف از ایجاد تلویزیون

رسانه حزب همبستگی مردم سعادتمند افغانستان هيچ گاهی برضد هموطنان عزیز ما فعالیت نخواهد کرد بلکه انتقاد سازنده و پیش کش نمودند طرح های سازنده را بخاطر اصلاح نظام را وظیفه ایمانی و وجدانی خویش می داند. رسانه حزب همبستگی مردم سعادتمند افغانستان بخاطر ذهنت سازی و بيداري ملت از خواب غفلت می باشد. رادیو آنلاین حزب همبستگی مردم سعادتمند افغانستان خواهان حمايت همه‌ ملت رنجدیده می باشد.

ریس تلویزیون حزب همبستگی مردم سعادتمند افغانستان

Image

صحبت محترم خواجه محمد صدیقی رهبر حزب همبستگی مردم سعادتمند افغانستان  

هدف از ایجاد تلویزیون

رسانه حزب همبستگی مردم سعادتمند افغانستان هيچ گاهی برضد هموطنان عزیز ما فعالیت نخواهد کرد بلکه انتقاد سازنده و پیش کش نمودند طرح های سازنده را بخاطر اصلاح نظام را وظیفه ایمانی و وجدانی خویش می داند. رسانه حزب همبستگی مردم سعادتمند افغانستان بخاطر ذهنت سازی و بيداري ملت از خواب غفلت می باشد. رادیو آنلاین حزب همبستگی مردم سعادتمند افغانستان خواهان حمايت همه‌ ملت رنجدیده می باشد.

صحبت محترم خواجه محمد صدیقی رهبر حزب همبستگی مردم سعادتمند افغانستان  

صحبت محترم خواجه محمد صدیقی رهبر حزب همبستگی مردم سعادتمند افغانستان

صجبت محترم خواجه محمد صدیقی رهبر حزب همبستگی مردم سعادتمند افغانستان

صحبت محترم خواجه محمد صدیقی رهبری حزب همبستگی مردم سعادتمند افغانستان

بحث محترم خواجه محمد صدیقی در تلویزون افغانستان

صحبت محترم خواجه محمد صدیقی ریس حزب

صحبت دوکتور خلیلزاد در برنامه محترم لشکری

صحبت جالب و دیدنی شهید داکتر نجیب الله

اهنگ میهنی در رابطه به میهین عزیز ما

صحبت شهید داکتر نجیب الله

صحبت محترم صدیق راهی با برنامه

اهنگ جدید خانم نغمه

اهنگ خانم نغمه